Ketorolac (0.4%w/v) + Hydroxypropylmethylcellulose (0.25%w/v)