Ofloxacin (0.3%w/v) + Dexamethasone (0.05%w/v) + Hydroxypropylmethylcellulose (0.25%w/v)