Ofloxacin (0.3%w/v) + Hydroxypropylmethylcellulose (0.25%w/v) + Sodium Phosphate (0.01%w/v) + Phenyl Mercuric Nitrate (0.002%w/v)