Paradichlorobenzene (2%w/v) + Chlorbutol (5%w/v) + Turpentine Oil (15%w/v) + Lidocaine (2%w/v)