Phenylephrine (5mlmg) + Chlorpheniramine (5mlmg) + Dextromethorphan (NA)