Phenylephrine (NA) + Chlorpheniramine (NA) + Caffeine (NA)