Lidocaine (2%w/v) + Beclometasone (0.025%w/v) + Clotrimazole (1%w/v) + Chloramphenicol (5%w/v)