Paracetamol / Acetaminophen (NA) + Chlorpheniramine (NA) + Dextromethorphan (NA)