Phenyl Mercuric Nitrate (0.001%w/v) + Sodium Chloride (5%w/v)