Phenylephrine (0.12%w/v) + Naphazoline (0.05%w/v) + Chlorpheniramine (0.1%w/v) + Menthol (0.005%w/v)