Phenylephrine (NA) + Chlorpheniramine (NA) + Dextromethorphan (NA)