Polyethylene Glycol (0.4%w/v) + Propylene Glycol (0.3%w/v)