Potassium Iodide (2%w/v) + Chloroform (0.15%w/v) + Thymol (0.033%w/v) + Iodine (0.03%w/v) + Sodium Chloride (0.12%w/v)