Theophylline (50mg) + Levosalbutamol / Levalbuterol (0.5mg)