Theophylline (50mg) + Levosalbutamol / Levalbuterol (5mg)